• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

روش ساختارمند مشاوره ازدواج بر اساس واقعيت درماني

روش ساختارمند مشاوره ازدواج بر اساس واقعيت درماني

بهترين مشاوره، مشاوره اي است كه در آن زن وشوهر مي آموزند تا زندگي مشترك خود را در جهت دايره حل اختلاف هدايت كنند، اما براي آنكه مشاوره ازدواج موثر واقع شود بايد به گونه اي انجام شود كه نيازهاي رابطه ونه نيازهاي فردي دراولويت نخست قرارگيرد.

لازم است در جلسات مشاوره صادقانه  به پرسش هاي زير پاسخ داده شود:

١-واقعابه اين دليل مراجعه كرده ايد که كمك دريافت كنيد یا از قبل تصميم به طلاق گرفته ايد وحالا آمده ايد بگوييد به مشاوره هم مراجعه وسعي خودتان راكرده ايد، ولي فايده اي نداشته است؟

٢-خلاصه بگوييد به نظرشمامشكل زندگي مشتركتان چيست؟

٣-رفتارچه كسي را مي توانيد كنترل كنيد؟

٤-يكي از نكات مثبتي را نام ببريد كه اكنون درازدواج وزندگي مشترك شما وجود دارد.

٥-درطول اين هفته حاضريد چه كاري انجام دهيد كه باورداريد انجامش به ازدواجتان كمك مي كند؟

٦- آيا طي هفته آينده مايليد به كارديگري فكركنيد كه اگرآن راانجام دهيد به ازدواج شما كمك مي كند؟

در يك رابطه ناكارآمد و نامطلوب ،همه چيزمسئله است.

دايره حل اختلاف، ابزارقدرتمندي است كه زن وشوهر مي توانند در هرزماني كه بخواهند ازآن استفاده كنند اما باید هوشيار بود كه وقتي مشكلي پيش مي آيد، تصورنكنيد چون قبلا باهم كنارآمده ايد، پس هم اكنون دردايره حل اختلاف قرارداريد.

نظرات

پاسخی بگذارید