• نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه اکرمی (کوکب)، پلاک ١٢، طبقه ٥ غربی، واحد ٤٠

تله های زندگی

تله های زندگی

طرحواره یا تله های زندگی به طور کلی، به عنوان ساختار، قالب یا چارچوب تعریف می شود.

طرحواره هاي ناسازگار ( تله های زندگی ) اوليه، الگوهاي هيجاني وشناختي خود آسيب رساني هستند كه در ابتداي رشد و تحول درذهن شكل گرفته اند ودر سير زندگي تكرار مي شوند.

رفتار فرد بخشي ازطرحواره محسوب نمي شود ، بلكه رفتارهاي ناسازگاردر پاسخ به طرحواره بوجود مي آيند.

تمايل انسان به هماهنگي شناختي باعث مي شود طرحواره هاي ناسازگار اوليه براي بقاء خود بجنگند.

اگر چه اين طرحواره ها باعث ناراحتي انسان مي گردند ولي انسان با طرحواره احساس راحتي مي كند، همين احساس راحتي فرد را به اين نتيجه مي رساند كه طرحواره اش درست است .

افراد به سمت وقايعي كشيده مي شوند كه با طرحواره هايشان همخواني دارند. بيماران در روند زندگي روزمره خود ودر تعاملاتشان با ديگران به گونه اي عمل مي كنند كه طرحواره هاي آنها تاييد گردد، لذا طرحواره ها بدون آزمون پذيرفته مي شود.

طرحواره ها از نظر شدت وگستره فعاليت در ذهن با يكديگر فرق دارند. هرچه طرحواره شديدتر باشد در شمار بيشتري از موقعيت ها مي توانند آن را فعال كنند. طرحواره ها در انتخاب شغل، روابط بین فردی، روابط عاطفی و خلق و خو فعال می شوند.

به طور كلي هر چه طرحواره شديدتر باشد، فرد به هنگام برانگيخته شدن طرحواره، عواطف منفي بيشتري را تجربه مي كند وفعال بودن آن در ذهن فرد مدت زمان ببشتري به طول مي انجامد.

ريشه اكثر طرحواره هاي ناسازگاراوليه درتجارب ناگوار دوران كودكي است وهر چه طرحواره زودتر بوجود آيد قدرت بيشتري دارد. طرحواره هايي كه بعدا شكل ميگيرند زياد عميق ونيرومند نيستند.

حوزه‌های طرحواره‌ها شامل ۵ طبقه‌ بندی از نیازهای برآورده نشده هستند که به صورت ۱۸ گروه طرحواره ناسازگار اولیه درآمده‌اند که در مقالات بعدی در مورد مهمترین آنها توضیح داده خواهد شد.

نظرات

پاسخی بگذارید